LogoOudwest_400x400

Wijkoverleg Oud-West Zaandam is een buurtvereniging die zich inzet voor de wijk Oud West in het centrum van Zaandam. Naast hulp en ondersteuning bij diverse zaken als overleg met de gemeente, bezwaarschriften en communicatie met scholen en middenstand, zetten wij ons ook in om evenementen te organiseren voor jong en oud.

Wij proberen op deze manier midden in de wijk te staan en oog te hebben voor wat er speelt.

De vereniging tracht haar doel te bereiken door:

  • het houden van vergaderingen en beleggen van besprekingen tussen wijkbewoners
  • het geven van voorlichting over onderwerpen die in relatie staan tot de doelstelling
  • het ontwerpen van plannen en het ter bevoegde plaatse ter kennis brengen van deze plannen
  • het plegen van overleg met gemeentelijke en andere instanties over wijkaangelegenheden
  • het voeren van acties ten behoeve van daarvoor in aanmerking komende onderwerpen
  • het adviseren van bewoners inzake hun belangen
  • het houden van opiniepeilingen en enquêtes onder de bewoners
  • het oprichten, beheren en/of exploiteren of doen oprichten van accommodaties in de wijk voor sociale en culturele doeleinden
  • andere wettige middelen, die voor het doel van de vereniging bevorderlijk kunnen zijn.

Wijkoverleg Oud-West Zaandam is een vereniging die volledig op vrijwilligers draait.

Het dagelijks bestuur bestaat op dit moment uit:

Willem van Ouwerkerk – Penningmeester

Marleen van OuwerkerkSecretaris

Joke Grinwis Algemeen lid van bestuur

Fred Konijnenberg Algemeen lid van bestuur